طراحان سه‌بعدی صحنه جرم ، هلند

طراحان سه‌بعدی صحنه جرم ، هلند

چکیده:

هلند

10 بهمن 1397

طراحان سه‌بعدی صحنه جرم ، هلند


🎥 طراحان سه‌بعدی صحنه جرم؛ بازوی دیجیتال پلیس هلند
پلیس هلند صحنه جرم را با اسکنر سه‌بعدی ثبت می‌کند. بدین ترتیب کارآگاهان بدون حضور در محل می‌توانند در تجسس مشارکت کنند.