رانندگی آلمان

رانندگی آلمان

چکیده:

آلمان

01 بهمن 1397

در شهر Bohmte در آلمان قانون جالبی وضع شده است که طبق آن کلیه ی چراغ های راهنمايى و رانندگى جمع شده اند و تابلوهاى راهنما با مضمون رعایت حقوق يكديگر و ابراز عشق قرار داده شده است.🚦